Krytyka Nova

Krytyka Nova

Nowe oblicze krytyki literackiej. Konkurs dla studentów.

Stwórz recenzję książki Wydawnictwa Znak Literanova w formie pisemnej, graficznej lub filmowej i zdobądź możliwość odbycia płatnego stażu w Wydawnictwie!

KSIĄŻKI DO RECENZJI:

Zośka Papużanka, On (premiera 16 marca)

Lawrence Osborne, Ballada o drobnym karciarzu (premiera 13 kwietnia)

Hanna Samson, Patyk (premiera 11 maja)

Jacek Dehnel, Krivoklat (premiera 18 maja)

Magdalena Parys, Biała Rika (premiera 1 czerwca)

Ostateczny termin nadsyłania prac: 1 lipca 2016 roku. 

Prace prosimy nadsyłać na adres: [email protected]

Organizator: Wydawnictwo Znak Literanova

W jury konkursu zasiądzie m.in. Sylwia Chutnik!

Nagrody:

 1. Pakiet dziesięciu wybranych książek Wydawnictwa Znak Literanova oraz możliwość odbycia miesięcznego płatnego stażu w wydawnictwie we wrześniu 2016 roku.
 2. Czytnik e-booków Kindle Paperwhite 3.
 3. Pakiet książek z serii Proza PL oraz pięć wybranych książek Wydawnictwa Znak Literanova.

www.seriaproza.pl
www.wydawnictwoznak.pl

Facebook: Czytam dobrą prozę, bo proza życia mi nie odpowiada.

 

REGULAMIN KONKURSU KRYTYKA NOVA

 • 1. Organizator i Uczestnicy
 1. Organizatorem Konkursu „Krytyka Nova”, zwanego dalej Konkursem, jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kościuszki 37 w Krakowie (KRS 0000064794, NIP 676-007-57-68, („Organizator”).
 2. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa („Uczestnicy”).
 3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i krótkich form dziennikarskich.
 • 2. Zadanie konkursowe
 1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu co najmniej jednej recenzji następujących książek wydanych przez Organizatora:
 1. On, aut. Zośka Papużanka,
 2. Ballada o drobnym karciarzu, aut. Lawrence Osborne
 3. Patyk, aut. Hanna Samson
 4. Krivoklat, aut. Jacek Dehnel
 5. Biała Rika, aut. Magdalena Parys
 1. Recenzja może mieć formę tekstu, nagrania wideo lub grafiki. Wybór formy zależy od Uczestnika.
 2. Recenzje powinny mieć objętość maksimum 2 strony A4 znormalizowanego tekstu – Times New Roman 12, interlinia 1,0. Długość Recenzji w formie wideo nie powinna przekraczać 5 minut nagrania, zaś formy graficzne mogą mieć maksymalnie do 10 stron A4.
 3. Organizator zastrzega, że nie będą rozpatrywane teksty, które nie będą traktowały o wyżej wymienionych pozycjach.
 4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż jedną recenzję każdej z wybranych przez Organizatora książek.
 • 3. Nadsyłanie prac
 1. Ostateczny termin nadsyłania recenzji upływa w dniu 1 lipca 2016 roku. Recenzje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowo recenzje przesłane w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 mają szanse na uzyskanie wyróżnienia dla najlepszej recenzji danej książki.
 2. Recenzje powinny być nadesłane drogą e-mailową w formacie DOC, DOCX, RTF, PDF, DVD (w przypadku wideo), MP3 (w przypadku nagrania audio) pod adres: [email protected]

W przypadku recenzji mających zajmujących  więcej niż 30 MB danych  można nadesłać link do recenzji.

 1. W mailu zawierającą recenzję lub link do recenzji Uczestnik powinien zamieścić swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres zamieszkania, PESEL oraz następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez SIW Znak Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia konkursu „Krytyka Nova” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
 2. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu, mając jednocześnie prawo do wglądu i modyfikowania tychże danych. Administratorem danych jest Organizator.
 • 4. Rozstrzygnięcie Konkursu
 1. Organizator Konkursu wyłoni Jury, które zajmie się oceną nadesłanych prac. Skład Jury Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora wydawnictwoznak.pl.
 2. Jury przy ocenie recenzji będzie brało pod uwagę: oryginalność w podejściu do tematu i krytyki literackiej, innowacyjność formy, spójność, styl tekstu lub w przypadku form nietekstowych – walory wizualne, oryginalność i technikę wykonania.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: www.seriaproza.pl oraz wydawnictwoznak.pl w dniu 31 lipca 2016 roku.
 • 5. Nagrody
 1. Organizator ufundował trzy nagrody główne dla najlepszych recenzji wyłonionych przez jury spośród wszystkich recenzji zgłoszonych do Konkursu:

I nagroda – 10 wybranych książek wydawnictwa Znak Literanova. Dodatkowo nagrodzony Uczestnik będzie mieć możliwość odbycia miesięcznego, płatnego stażu w Wydawnictwie ZNAK w Krakowie, staż rozpocznie się 1 września 2016 roku.

II nagroda – czytnik ebooków Kindle Paperwhite 3 o wartości 600 zł,

III nagroda - pakiet książek z serii Proza PL oraz 5 wybranych książek wydanych przez Znak Literanova (wartość wybranych książek nie może przekraczać kwoty 200 zł.), łączna wartość nagrody wynosi 533 zł.

 1. Poza nagrodami głównymi Organizator ufundował 5 wyróżnień przyznanych dla najlepszej recenzji każdej z książek biorących udział w konkursie w postaci pakietu książek z serii Proza PL o wartości 333 zł.
 2. Warunkiem odbycia stażu jest zawarcie przez Uczestnika umowy o odbyciu stażu. Warunki odbycia stażu będą indywidualnie ustalone z Uczestnikiem.
 3. O fakcie przyznania nagrody lub wyróżnienia Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia Uczestnik powinien oświadczyć za pomocą poczty elektronicznej, czy nagrodę lub wyróżnienie przyjmuje. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu jest równoznaczny z odmową przyjęcia nagrody.
 4. W razie nieprzyjęcia nagrody przez uczestnika jury konkursowe może przyznać tę nagrodę innemu Uczestnikowi spełniającemu warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania I nagrody.
 6. Nagrody i wyróżnienia nie podlegają wymianie na świadczenia pieniężne.
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Z chwilą przesłania recenzji Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z recenzji w zakresie kopiowania cyfrowego oraz udostępniania sieci Internet, w tym w serwisie Facebook.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian powyższego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na stronie internetowej wydawnictwoznak.pl.
 3. Wysłanie Recenzji na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Komentarze są wyłączone